Wettelijke informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EN JURIDISCHE INFORMATIE

1. VOORAF – JURIDISCHE INFORMATIE

1.1. De huidige website www.atelierfaire.be is eigendom van, en wordt beheerd door Atelier Faire srl (‘de Onderneming’) met maatschappelijke zetel in de Kerkhof van Brussellaan 34, 1140 Brussel (België), met ondernemingsnummer BE 0844.389.948 en met e-mailadres: info@atelierfaire.be.
Atelier Faire srl ontwerpt, creëert, fabriceert, installeert en verkoopt werkstukken in metaal- en houtschrijnwerkerij (deuren, poorten, trappen, glaspartijen, terrassen, meubels, verlichtingsapparatuur, enz.), meer bepaald in staal, hout, glas (hierna ‘de Artikelen’).

1.2. De toegang tot deze website en het gebruik ervan zijn onderworpen aan voorafgaande aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die hij bevat, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden.

1.3. De Onderneming behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eender wanneer te wijzigen.

1.4. De Onderneming doet wat zij kan om de veiligheid van de website te waarborgen. De verspreiding van informatie die betrekking heeft op uzelf, blijft echter voor uw eigen risico.
De Onderneming garandeert geenszins de exactheid van de informatie op deze website, noch haar volledigheid, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, gebrek aan beschikbaarheid van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op deze website.

1.5. Alle componenten van de website zijn het exclusieve eigendom van de Onderneming. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de website of van de bijbehorende databanken is verboden, ongeacht het gebruikte procedé. De Artikelen van de Onderneming en al haar al dan niet figuratieve merken, en meer in het algemeen alle andere merken, illustraties, beelden, industriële tekeningen en logo’s op de artikelen die de Onderneming op afstand verkoopt, hun accessoires of verpakkingen, al dan niet geregistreerd, zijn en blijven exclusief eigendom van de Onderneming. Gedeeltelijke of volledige reproductie, download, wijziging of gebruik van deze merken, illustraties, beelden, logo’s en industriële tekeningen, om welke reden en via welk middel dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming, zijn streng verboden. Hetzelfde verbod geldt voor elk onderscheidend teken dat bedoeld is om een composietlogo te vormen. Elke namaak en elke medeplichtigheid daarbij worden altijd gerechtelijk vervolgd.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming zijn eveneens verboden:
– het maken van hypertekstlinks naar pagina’s of componenten van de website;
– het gebruik van componenten (voorgestelde artikelen, beschrijvingen, prijzen, gegevens, software, grafieken, beelden, foto’s) voor de verkoop of elk ander direct of indirect commercieel gebruik.

1.6. Deze algemene voorwaarden beheren de verkoop van Artikelen op de website www.atelierfaire.be. Alleen al het plaatsen van een bestelling impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

1.7. Deze voorwaarden en bepalingen gelden met uitsluiting van alle andere voorwaarden, in het bijzonder van klanten of van mogelijke partners. Afwijkingen zijn enkel mogelijk na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen de partijen.

2. ARTIKELEN

2.1. De informatie (omschrijving, definitie, reproductie van artikelen, gedetailleerde beschrijving: eigenschappen, kenmerken en samenstelling) over de te koop aangeboden artikelen is beschikbaar op de website. De Onderneming hanteert weliswaar de best mogelijke zorg, nauwkeurigheid en geregelde updating voor de online-informatie op het Web, met beschrijving van de Artikelen en beschikbare gegevens, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele niet-substantiële fouten. Bovendien blijven alle foto’s en andere reproducties die onze artikelen nauwgezet weergeven op de website, binnen de beperkingen van de technologie en conform de hoogst mogelijke internetstandaarden, louter indicatief en hebben ze geen enkele contractuele waarde. In alle gevallen verbindt de Onderneming zich ertoe om bij niet-conformiteit van het geleverde artikel met zijn beschrijving, deze fout te corrigeren in de zin van artikel 6 en artikel 9.2 (cf. infra).

3. PRIJZEN

3.1. De prijzen op de website zijn te begrijpen in euro, met inbegrip van transport en BTW. Elke invoertaks is ten laste van de aankoper.

3.2. De Onderneming behoudt zich het recht voor om de prijzen te allen tijde te wijzigen. De gefactureerde prijzen blijven echter altijd de prijzen die van kracht waren op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling.

4. BESTELLINGEN

4.1. De klant moet volwassen en rechtsbekwaam zijn om een bestelling te mogen plaatsen op de website.

4.2. Om een bestelling te plaatsen moet de klant een Formulier voor Aanvraag van Reservering invullen. Bepaalde velden zijn verplicht in te vullen om de bestelling te kunnen bekrachtigen.

4.3. De bestellingen worden aanvaard voor zover de beschikbare voorraden dit toelaten. Indien de bestelde artikelen ondanks de waakzaamheid van de Onderneming niet meer beschikbaar zijn, wordt dit via alle mogelijke middelen (telefoon of e-mail) zo snel mogelijk aan de klant gemeld en wordt het eventueel reeds betaalde factuurbedrag teruggestort op de bankrekening van de klant. De Onderneming wordt niet geacht aansprakelijk te zijn voor schaarste of onbeschikbaarheid van de Artikelen.

4.4. De klant engageert zich ertoe dat alle informatie die in het kader van de bestelling via de website of telefonisch aan de Onderneming werd meegedeeld, correct, up-to-date en conform deze algemene verkoopvoorwaarden is. Als dit niet zo is, kan de Onderneming de bestelling en betaling eenvoudigweg annuleren.

4.5. De Onderneming heeft het recht om bij retailverkoop elke abnormaal grote bestelling af te wijzen.

4.6. De Onderneming heeft het recht om elke bestelling te weigeren die:
– (i) werd geplaatst door een Klant met wie een geschil aanhangig is omtrent de betaling van een eerdere bestelling, of
– (ii) niet voldoet aan deze algemene verkoopvoorwaarden.

4.7. Indien de Onderneming vaststelt dat de bestelling niet conform deze algemene verkoopvoorwaarden is (bijv. fout leveringsadres, overschrijding bestellingsdrempels), meldt ze dit uiterlijk zes (6) dagen later telefonisch of via e-mail aan de klant.
Als de klant deze foute of tegenstrijdige elementen niet corrigeert, behoudt de Onderneming zich het recht voor om de bestelling en de betaling gewoon te annuleren.

4.8. De reserveringsaanvraag via het Web is onderworpen aan hierna beschreven strikte procedures. Deze procedures (hierna “stappen”) staan vermeld op de schermen. De klant moet hieraan tegemoetkomen om de aankoop te voltooien:

4.8.1. EERSTE STAP: ARTIKELSELECTIE DOOR DE KLANT
De klant kiest, selecteert en bekrachtigt de identificatie van te reserveren Artikelen (waarvan de Onderneming de beschikbaarheid bevestigt).

4.8.2. TWEEDE STAP: VERIFICATIE VAN DE GESELECTEERDE ARTIKELEN
De klant kan de details van de reservering evenals de totaalprijs controleren vooraleer zijn reservering definitief te bekrachtigen en zijn akkoord met de bestelling te bevestigen.

4.8.3. DERDE STAP: ONTVANGST VAN DE RESERVERINGSAANVRAAG DOOR DE ONDERNEMING
De Onderneming bevestigt uiterlijk zes (6) dagen na de bekrachtiging van de reserveringsaanvraag de ontvangst ervan door een e-mail te sturen naar het door de klant opgegeven adres. Deze bevestiging bevat de beschikbaarheid van de gevraagde artikelen en de middelen tot betaling van de bestelling. De verkoop wordt pas definitief geacht na betaling van de bestelling door de klant.

4.8.4. VIERDE STAP: INFORMATIE OVER DE LEVERING
Zodra de factuur ontvangen en betaald is, meldt de Onderneming de klant het expeditietijdstip en het leveringsnummer dat op de website van de door de Onderneming gekozen transporteur bij de expeditie van de bestelling hoort. De klant ontvangt dan ook de informatie omtrent de planning van de levering.

5. PLANNING VAN DE LEVERING EN ONTVANGSTVOORWAARDEN

5.1. De vervoerskosten zijn voor rekening van de Onderneming.

5.2. De goederen worden verzonden naar het adres dat de klant heeft opgegeven tijdens het bestelproces (cf. 4.1 hierboven). Deze levering van artikelen kan enkel plaatsvinden:
– op het vertrouwde adres van de klant, of
– op het leveringsadres dat de klant opgeeft bij de bestelling; wij herinneren eraan dat het genoemde adres moet overeenkomen met de gebruikelijke verblijfplaats van een door de klant gekozen derde begunstigde, of
– bij gebrek hieraan, op het adres van de onderneming waar de klant werkt.
De levering kan in geen geval plaatsvinden in hotels of postbussen.
De Onderneming biedt de klanten ook de mogelijkheid tot levering door een retailer uit de lijst van door Atelier Faire bevoegd verklaarde retailers.

5.3. De levering wordt uitgevoerd tegen handtekening van de klant of van diens afgevaardigde. De klant moet aanwezig zijn tijdens de door de transporteur van de Onderneming aangekondigde leveringstijdstippen.

5.4. De levering van de artikelen vindt plaats na volledige betaling van de bestelling.

5.5. De levering van de bestelde artikelen vindt in principe plaats uiterlijk 30 (dertig) dagen na ontvangst van de volledige betaling door de Onderneming.

5.6. Indien bij de levering het pakket aan de buitenkant beschadigd lijkt, opent de klant dit pakket in aanwezigheid van de transporteur om de staat van het artikel te controleren. Hij meldt de transporteur al zijn voorbehoud, meer bepaald op de leveringsbon, en hij meldt deze vaststelling ook onmiddellijk via e-mail aan de Onderneming: info@atelierfaire.be.

6. ACTIVERING VAN DE WAARBORG

6.1. Niet-naleving van de bestelling en eventuele gebreken moeten uiterlijk 5 (vijf) kalenderdagen na de levering via elektronische post gemeld zijn om ontvankelijk te blijven. De levering kan in elk geval geweigerd of niet-conform verklaard worden indien het geleverde artikel, wat kleur of formaat aangaat, niet strikt conform het artikelmodel is; kleine verschillen zijn evenwel te rechtvaardigen door het ambachtelijke karakter van de verkochte artikelen.

6.2. Na deze periode van 5 (vijf) dagen blijven enkel de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek inzake eventuele verborgen gebreken van kracht.

6.3. Indien een beroep op waarborg ontvankelijk en gefundeerd is, blijft de tegemoetkoming van de Onderneming beperkt tot de vervanging van een of meer verkochte artikelen met een gebrek, en, in het andere geval, tot een beperking of annulering van de verkoop. Dit is evenwel niet mogelijk als het om een miniem gebrek gaat.

6.4. De activering van de waarborg door de Onderneming zal in geen geval de verkoopprijs van het artikel overschrijden; in geval van terugbetaling aan de koper zal rekening worden gehouden met gebruik van het artikel vóór de tekortkoming.

6.5. Schade, veroorzaakt aan de koper of aan een derde, kan niet worden afgewenteld op de Onderneming.

6.6. De waarborg van de Onderneming is uitgesloten indien het gebrek voortvloeit uit, of samengaat met een gebrek aan het verkochte artikel, een gebrekkig of onjuist onderhoud, oneigenlijk gebruik of, meer in het algemeen, een fout begaan door de koper of iemand voor wie de koper verantwoordelijk is.

7. BETALINGEN

7.1. Aankopen worden betaald met bankoverschrijving naar de rekening van de Onderneming, afhankelijk van wat werd bepaald in de e-mail van de Onderneming die de bestelling bevestigt (cf. supra, 4.8.3).

7.2. Bij onvolledige betaling wordt het bestelde artikel niet geleverd. In elk geval: wanneer een of meer bestelde artikelen worden geleverd, blijft de Onderneming bij niet-betaling of onvolledige betaling eigenaar van deze artikelen en kan ze zonder ingebrekestelling of, naar haar keuze de betaling eisen of betaling, vermeerderd met een jaarlijkse intrest van 12% en een contractuele schadevergoeding van 15% van de prijs van de artikelen, met een minimum van 70 euro.

8. TRANSPORT

8.1. De artikelen worden altijd getransporteerd op risico van de bestemmeling. Bij overmacht, van welke aard ook, die de uitvoering van de bestelling vertraagt of verhindert, behoudt de Onderneming zich het recht voor om na melding hiervan aan de klant, haar verbintenissen op te schorten of ongedaan te maken, zonder dat dit de klant het recht geeft een schadevergoeding te eisen.

9. INTREKKING – TERUGZENDING

9.1. De klant beschikt over een recht op intrekking dat hij zonder rechtvaardiging kan uitoefenen in de 14 (veertien) kalenderdagen die volgen op de ontvangst van de Artikelen. De klant kan in dit verband ervoor kiezen de geleverde artikelen in hun originele verpakking, volledig (inclusief accessoires, handleidingen, waarborg, …) en in perfecte staat terug te sturen.
De klant moet elk bewijs van deze terugzending bewaren. Dit impliceert dat de artikels aangetekend of op een andere manier die een bewijsstuk oplevert, moeten worden geretourneerd. De kostprijs van deze terugzending is in elk geval voor rekening van de klant.
De terugbetaling van de gefactureerde prijs voor de geretourneerde artikelen verloopt via creditcard op rekening van de klant via de bankgegevens die de klant heeft geleverd bij de bestelling op de website, uiterlijk 30 (dertig) dagen nadat de Onderneming de terugbezorgde artikelen. Indien de klant dit wenst, geeft de Onderneming een krediet uit voor een volgende bestelling voor een vergelijkbaar bedrag als bij de betrokken bestelling. In dit geval moet de klant dit specificeren via een elektronische mail.
Geretourneerde artikelen die onvolledig, gebroken, doordrenkt of door de klant beschadigd zijn, worden niet integraal terugbetaald, en leiden in elk geval tot uitgifte van een tegoedbon voor een vergelijkbaar bedrag als de initiële bestelling.

9.2. Als de geleverde artikelen niet conform de bestelling zijn, moet de klant dit zo snel mogelijk, volgens de bepalingen van artikel 6.1, via e-mail melden aan de Onderneming, met rechtvaardiging van de niet-conformiteit van de artikelen met de bestelling. Na akkoord van de Onderneming moet hij de betrokken Artikelen, in hun oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat, compleet (accessoires, handleidingen, waarborg, …) retourneren, met een kopie van de factuur en het retour- of vervangings-/ruilformulier, op het adres dat op dit formulier vermeld staat.
Het artikel moet aangetekend geretourneerd worden, of via een ander middel dat een bepaalde datum vermeldt; de kostprijs van de terugzending zal worden betaald door de Onderneming, voor zover de non-conformiteit van het artikel bewezen is. Indien de klant heeft geopteerd voor een levering via een door Atelier Faire hiertoe bevoegd verklaarde retailer, moet de klant deze retailer vooral inlichten over deze retour. De kostprijs van de retour wordt betaald door de retailer.

9.3. Bij gebrek aan eventuele ruil van de geretourneerde artikelen, en indien de klant niet wenst te beschikken over een krediet voor toekomstige aankopen, zal de terugbetaling van de gefactureerde prijs van deze geretourneerde en niet-bevestigde artikelen plaatvinden met creditering van de bankrekening van de klant, uiterlijk 30 (dertig) dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen door de Onderneming. De terugbetaling van de kosten voor terugzending en transport van de niet-conforme artikelen verloopt met creditering van de bankrekening van de klant nadat de Onderneming van de klant de rechtvaardiging van deze kostprijs heeft ontvangen.

10. NIETIGHEID, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

10.1. De nietigheid van een of meer clausules in deze algemene voorwaarden heeft géén invloed op de geldigheid van alle andere clausules.

10.2. De contracten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden enkel door het Belgische recht beheerd. Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.

11. PRIVACY

11.1. De persoonsgegevens die klanten meedelen met het oog op de goede uitvoering van de contracten die onder deze algemene voorwaarden vallen, worden opgeslagen in de databanken van de Onderneming, behoudens verzet hiertegen op het ogenblik van hun mededeling. Ze zijn bestemd voor gebruik door de Onderneming. De klanten hebben het recht om hun eigen persoonsgegevens te onderzoeken en in voorkomend geval hun eventuele correctie of verwijdering te vragen, conform de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

12. VARIA

12.1. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Frans, het Engels en het Nederlands. Bij tegenstrijdigheden tussen deze drie versies hebben de Franse en Nederlandse versies voorrang op de Engelse.